Byn Ihushi ligger i en jordbruksbygd 

I byn Ihushi är de allra flesta jordbrukare. Ris är den viktigaste grödan, men man odlar också majs, hirs, kassava, sötpotatis och olika grönsaker. Och man har boskap: kor och getter hålls för mjölkens och köttets skull, och oxar används som dragdjur.

Jordbruket är alltså avgörande för bybornas ekonomi, men de allra flesta hushåll har också andra kompletterande inkomster från t ex husreparationer, vägarbeten, försäljning, caféverksamhet, etc. På senare år har de här kompletterande inkomsterna  blivit allt viktigare i och med att jordbruket gett mindre, p g a långa torrperioder. T ex har man inte fått normal risskörd på flera år.

Ihushi ligger i norra Tanzania, i Magu District vid Victoriasjön. Byn bildar tillsammans med tre andra byar, Sese, Matale och Busekwa, en "ward" som, heter Bujashi Ward.  I Bujashi Ward finns sammanlagt 14,600 invånare. Ihushi Development Centre (IDC) har verksamhet i de här fyra byarna i Bujashi.