Rättighetsperspektiv

Rättighetsbaserat bistånd utgår från de mänskliga rättigheterna som en allmängiltig och allmänmänsklig moralisk grund med skydd i internationella juridiska regelverk.

Rättighetsperspektivet är en av grundvalarna i svenskt utvecklingssamarbete och betonas starkt av UD och Sida. Eftersom en stor del av stödet till IDC har finansierats genom Sida-bidrag har vi samtidigt förbundit oss att arbeta rättighetsbaserat.

Vintern 2014-2015 arbetade Forum Syd med att ta fram ett studiematerial om rättighets-perspektivet och bjöd in några organisationer att delta i en referensgrupp för att redovisa sina erfarenheter och beskriva några konkreta exempel på hur perspektivet tillämpats i det egna arbetet. Lage Bergström representerade Vänföreningen Ihushi i referensgruppen.

Som ett bidrag till referensgruppens diskussioner skrev Lage ett papper med analys och exempel på rättighetsperspektivet i vårt arbete, "Rights-Based Approach at Ihushi Development Centre", som kan laddas ner här.