Solenergi

Ihushi ligger i ett område som länge saknat ledningsburen elektricitet. Redan några år efter att IDC bildats, började man därför fundera på möjligheten att använda solpaneler på lärocentret. När samlingslokalen byggdes 2004, investerade man i sina första solpaneler som gav ström till belysning, TV och videobandspelare.

2006 togs ett beslut om att investera i en verkstad med elektriska snickerimaskiner (plan- och rikthyvel, cirkelsåg, svarv, svets, m m). Då blev frågan om elektrifiering av hela centret en ange-

lägenhet som krävde mycken tankemöda både hos IDC och Vänföreningen. Lösningen blev ett

s k hybridsystem med en kombination av solpaneler och en dieselgenerator. Installationen gjordes av IDC med hjälp av en lokal konsult, Ambrose Elias. Under arbetet gav Frank Fiedler vid Centrum för Solenergiforskning (SERC) i Borlänge värdefulla råd.

Hybridsystem av den typ som installerades på IDC skulle kunna fungera bra vid många andra centra (med t ex skolor, butiker och småindustri) där man saknar elström från det nationella ledningsnätet. SERC har därför fått Sida-finansiering för ett forskningsprojekt inriktat på att följa upp hur IDC:s hybridsystem fungerar för att dra slutsatser om hur den här typen av system kan utformas så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt. Läs mer.

2013 började TANESCO (det statliga elbolaget) dra ledningar för elström genom Ihushi och ner till fiskeläget vid Victoriasjön, Kayenze. Två år senare blev det möjligt för IDC att koppla in sig på det här elnätet. Solenergianläggningen finns kvar, men används nu bara som säkerhet vid strömvbrott.

I den lilla byggnaden bakom solpaneler-

na finns en elcentral, med ett rum för dieselgeneratorn och ett "kontrollrum" med batterier, omkopplare och mätinstru-

ment. Från elcentralen går ledningar till alla byggnader på centret – för belysning, datorer, kylskåp, mobilladdning, DVD-

spelare, TV, m m.